OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Efectuarea de investiții, în decurs de 24 luni, în domeniul educației, al formării și al formării profesionale, pentru 241 studenți din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, regiunea SE, sectorul industrie și servicii, pentru creșterea gradului de acces și adaptabilitate la cerințele pieței muncii, prin dezvoltarea unui cadru partenerial funcțional între mediul academic, studenți și angajatori, în vederea dobândirii de competențe, a învățării pe tot parcursul vieții și facilitării inserției pe piața muncii, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS 1: Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe profesionale și transversale, corelate cu necesitățile pieței muncii, pentru 241 de studenți din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, Regiunea SE, în decurs de 15 luni, în vederea tranziției de la școală la viața activă.

OS 2: Organizarea și derularea de programe de învățare la un potențial loc de muncă prin desfășurarea de stagii de pregatire practică, în Regiunea SE, în sectorul industrie și servicii navale și maritime, pentru 241 de studenți din GT, cu accent pe domeniile identificate prin SNC și SNCDI, în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la o viață activă, în decurs de 20 luni, în colaborare cu 6 parteneri de practică, în vederea plasării pe piața muncii a 85 de studenți din GT.

OS 3: Implementarea, pe parcursul a 19 luni, de inițiative inovatoare în sprijinul tranziției de la școală la viață activă a studenților din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, Regiunea SE, prin formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii pentru 241 de studenți din GT.

OS 4: Crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri, în decurs de 19 luni, între Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, Regiunea SE, și mediul economic, prin crearea unui centru de practică, organizarea de workshopu-uri tematice, crearea.unei platforme de comunicare cu mediul economic și instruirea practică a 241 de studenți din GT în domeniul digital, în vederea creșterii numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă.