Implementarea proiectului se va face pe o durată de 24 de luni și presupune următoarele activități:

 

  1. Organizarea și desfășurarea campaniei de informare pentru studenții ANMB, Constanța

Se vor organiza seminarii la sediul Academiei Navale Mircea cel Bătrân având ca scop prezentarea obiectivelor proiectului, a industriei navale cu accentuarea nevoilor existente pe partea de cerere de la agentii economici din sectorul industrie si servicii, importanta dezvoltarii abilitatilor practice si corelarea acestora cu cerintele pietei muncii, inclusiv prezentarea criteriilor de acordare a premiilor pentru performante deosebite ale studentilor participanti la stagiile de practica. Pe langa informarea studentilor din cadrul ANMB cu privire la programul de stagii de practica, aceasta activitate are rolul de a informa asupra tuturor activitatilor proiectului, de a explica in detaliu fiecarui posibil participant tot parcursul pe care trebuie sa si-l asume pentru a participa la proiect.

Informarea studentilor se va face prin intermediul campaniilor de informare, pagina web a proiectului, facebook etc.

  1. Recrutarea, evaluarea si selectia grupului tinta

Grupul tinta de 241 studenti, va fi format din studentii ANMB de la specializarile: Inginerie si management naval si portuar – Licenta si Masterat, Navigatie si transport maritim si fluvial – Licenta, Electromecanica – Licenta, Electromecanica navala – Licenta, Sisteme electromecanice navale – Masterat, Stiinte nautice – Masterat si Managementul sistemelor logistice – Masterat.

Selectia grupului tinta se va realiza de catre o comisie a partenerilor, pe baza unor criterii (descrise la metodologie).

Identificarea și selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, inițiativa fiind deschisă pentru toate persoanele care doresc să participe în proiect și corespund criteriilor de eligibilitate.

Înscrierea în Grupul Țintă și completarea formularelor necesare se face fizic.

După verificarea dosarelor de candidatura, persoanele vor fi informate cu privire la admiterea, respingerea sau situarea pe lista de rezervă a proiectului.

  1. Consiliere si orientare profesionala

Presupune consilierea si orientarea profesionala a 241 studenti din grupul tinta selectat. Se va proceda la identificarea aptitudinilor de munca ale grupului tinta, evaluarea personalitatii vocationale cu ajutorul instrumentelor specifice psihologiei si corelarea lor cu informatii despre piata muncii. Toti studentii din grupul tinta vor intra in programul integrat de orientare si integrare profesionala care va fi realizat de experti profesionisti prin utilizarea de baterii de teste recunoscute de specialisti. Tematica specifica consilierii va contine elemente privind managementul timpului, managementul stresului, gasirea unui echilibru intre viata privata si viata profesionala, abordarile optime in gasirea unui loc de munca, gestionarea unui interviu-depasirea tracului, conflictele intre viata de familie si locul de munca etc.

Prin activitatea de consiliere se urmareste cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de munca existente pe piata muncii a persoanelor selectate în grupul tinta al proiectului.

  1. Dezvoltarea competentelor transversale si formarea de competente antreprenoriale

Presupune instruirea a 241 de studenti din GT in vederea dezvoltarii competentelor transversale si formarea de competente antreprenoriale, in corelatie cu necesitatile solicitate de piata muncii. Se vor obtine competente profesionale care au in vedere capacitatea de selectie, combinare si utilizare adecvata a ansamblului integrat, coerent, dinamic si deschis de cunostinte si abilitati (cum ar fi: abilitati cognitive, actionale, relationale), in vederea rezolvarii cu succes a situatiilor-problema in conditii de eficacitate si eficienta, precum si competente transversale referitoare la capacitatile care transcend cunostintele de administrare a afacerii si care au o natura transdisciplinara: abilitati de lucru in echipa, abilitati de comunicare orala si scrisa, respectarea si dezvoltarea valorilor si eticii profesionale, rezolvarea de probleme si luarea deciziilor, recunoasterea si respectul diversitatii si multiculturalitatii, autonomia invatarii, initiativa si spirit antreprenorial, deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii s.a.

  1. Organizare și desfășurare stagii de practică

în funcție de specializare/programul de studii, de preferințele evidențiate în cadrul activitații de consiliere, cei 241 de studenți vor fi repartizati în serii de practica cu respectarea programului de studiu si a activitaților din planul de învațamânt.

În cadrul procesului de selecție vor participa studenții de la cele 10 specializari/ programe de studii, astfel: Domeniul de studii Inginerie si Management: Inginerie si management naval si portuar–Licenþa; Inginerie si management naval si portuar–Masterat; Managementul sistemelor logistice–Masterat. Domeniul de studii Inginerie Navala si Navigație: Navigație si transport maritim si fluvial–Licența; Navigație hidrografie si echipamente navale–Licența; Electromecanica navala–Licența; Sisteme electromecanice navale–Masterat; Stiinte nautice–Masterat. Domeniul de studii Inginerie Electrica: Electromecanica–Licența; Operarea si conducerea sistemelor electroenergetice navale–Masterat.

O comisie nominalizata la nivelul proiectului va selecta si va premia studenții care au obținut rezultatele cele mai bune în timpul stagiilor de practica. Vor fi premiati 24 studenti cu premii ce vor consta intr-un laptop.

  1. Crearea unui Centru de practica in institutia de invatamant ”Centrul educațional colaborativ pentru activitațile de practica desfasurate în industria maritima”

CEPIM creat si dezvoltat în cadrul proiectului va raspunde nevoii de consolidare a formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitații lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor pentru toate programele de studii de licența si de masterat.

  1. Organizare workshop-uri tematice

Vor fi organizate 4 workshop-uri tematice ce vor avea rolul de a contribui la sporirea relevanței pe piața forțelor de munca a educației si a sistemelor de formare si facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de munca a absolvenților. Temele abordate în cadrul acestora vor corepunde activitaților desfasurate de catre entitațile din sectoarele economice cu potențial competitiv din zona Dobrogei.

  1. Crearea unei platforme de comunicare cu mediul economic

Va fi proiectata si realizata o platforma online pentru informare si comunicare între cei trei actori care participa la stagiile de practica: mediul academic, mediul economic si studenți/absolvenți. Platforma va promova o metoda inovativa de implicare activa a partenerilor din sectoarele economice cu potential competitiv din zona Dobrogei si nu numai, în procesul de dezvoltare a ofertei de învațamânt, cu accent pe componenta practica.

Programul de practică este conceput astfel încât să sprijine participantul în perfecționarea punctelor sale forte și să identifice domenii pentru îmbunătățirea ulterioară.